ระบบค้นหา

Home เกี่ยวกับโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

๑.  สถานที่ตั้ง
เลขที่  ๘๓  หมู่  ๑๑  ตำบลสะเดียง  ถนนสระบุรี  -  หล่มสัก  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  ๖๗๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๖ –  ๗๑๗๑๒

๒.  สังกัด
โรงเรียนสาธิต  สังกัด  สกอ.

๓.  เปิดสอน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แบ่งออกเป็น  ๒ ระดับการศึกษา คือ

๓.๑  ระดับอนุบาล  แบ่งออกเป็นระดับชั้นดังนี้
๓.๑.๑    ระดับชั้นอนุบาล   ๑  อายุ   ๓  ปี
๓.๑.๒   ระดับชั้นอนุบาล   ๒  อายุ   ๔  ปี
๓.๑.๓   ระดับชั้นอนุบาล   ๓   อายุ  ๕  ปี


โดยให้มี  “รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล”  เป็นผู้บังคับบัญชา


๓.๒  ระดับประถมศึกษาแบ่งออกเป็นระดับชั้นดังนี้
๓.๒.๑  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑
๓.๒.๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒
๓.๒.๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓
๓.๒.๔  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
๓.๒.๕  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕
๓.๒.๖  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
โดยให้มี  “รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา”  เป็นผู้บังคับบัญชา


หมายเหตุ ในระดับประถมศึกษาจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  ๒๕๕

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สถานที่ตั้งโครงการ

๑. โรงเรียนสาธิตฝ่ายอนุบาล  ตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๒. โรงเรียนสาธิตฝ่ายประถมศึกษา  ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซึ่งจะย้ายไปอยู่อาคารใหม่)


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกอินทนิล


สีประจำโรงเรียน


สีม่วง หมายถึง    ความสุขุมรอบรู้
สีขาว หมายถึง    ความบริสุทธิ์เพียบพร้อม