ระบบค้นหา

Home เกี่ยวกับโรงเรียน เป้าหมาย

เป้าหมาย

๑.  มีครูที่จบการศึกษาปฐมวัยและครูชาวต่างชาติที่ได้รับการอบรมให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ประจำทุกห้องเรียน

๒.  เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและมีพัฒนาการที่ดีครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน

๓.  เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  และทักษะการเรียนรู้

๔.  เด็กปฐมวัยทุกคน มีทักษะพื้นฐานด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมตามวัย

๕.  มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  อาคารสถานที่มีความร่มรื่น  สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย  และมีความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อทุกคน  รวมทั้งมีสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้  และเพียงพอสำหรับเด็กทุกคน

๖.  ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน