ระบบค้นหา

Home เกี่ยวกับโรงเรียน ปรัชญา/วิสัยทัศน์/ภารกิจ

 

ปรัชญาโรงเรียน

พร้อมกับการเรียนรู้       เชิดชูคุณธรรม      เลิศล้ำวิชาการ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดประสบการณ์การเรียนการรู้แบบเตรียมความพร้อม  ให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  อีกทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  อย่างสมดุล  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรอบรู้  มีทักษะการคิด  การตัดสินใจ  รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

ภารกิจ

๑. สรรหาและพัฒนาครูปฐมวัย และครูสอนภาษาอังกฤษให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน

๓. จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของแต่ละคนโดยมุ้งเน้นส่งเสริมให้เด็กมี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น

๔. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติจากเจ้าของภาษา ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเพลง เกม และนิทานที่สนุกสนาน เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักการเรียนภาษา กล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

๕. ส่งเสริมทักษะการคิดและทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต  ความสามารถทางภาษาในสื่อสาร  ความสามารถทางดนตรี  นาฏศิลป์  การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย   รักษ์สิ่งแวดล้อมรู้จักการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่ดี

๖. จัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ที่สร้างบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้

๗. จัดกิจกรรมและประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน  โรงเรียน  และชุมชน